Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázatok a Tulipán Bölcsödébe

Pályázati felhívás Kisnémedi Tulipán Bölcsőde intézményvezetői (kisgyermeknevelő magasabb vezetői megbízással) beosztásának ellátására

Kisnémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kisnémedi Tulipán Bölcsőde intézményvezetői (kisgyermeknevelő magasabb vezetői megbízással) beosztásának ellátására

A pályázatot meghirdető szerv:

 Kisnémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2165 Kisnémedi Fő út 5. 

A meghirdetett munkahely:

Kisnémedi Tulipán Bölcsőde 

2165 Kisnémedi Petőfi Sándor utca 30.

Vezetői megbízás: szintje:magasabb vezetői megbízás
Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

Megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás kezdete: 2023. augusztus 1.

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2028. augusztus 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős a gyermekek ellátásának, korai fejlesztésének megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és az intézmény szakszerű vezetéséért. Feladata az intézmény felelős vezetése, jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése. A költségvetési szervek vezetői számára a jogszabályokban előírt pénzügyi-gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása. A jogszabályok, a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok végrehajtása, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok elkészítésében.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

A megbízás feltételei:

Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve bevándorolt vagy letelepedett

    cselekvőképesség

    büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

    a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletében a bölcsődei intézmények magasabb vezetője számára előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség

    legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a bölcsődei ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

    az intézményben kisgyermeknevelő munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg kisgyermeknevelő munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Pályázati elbírálásánál előny jelent:

    bölcsődei ellátás területén szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat

    helyismeret

Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást tud biztosítani.

Pályázat részeként benyújtandó igazolások:

    fényképes szakmai életrajz

    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata

    az intézmény vezetésére, fejlesztésére szakmai-gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai, vezetői program

    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll foglakozástól való eltiltás hatálya alatt

Pályázó nyilatkozata arról, hogy

    a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul

    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

    megbízása esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

    nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

    a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. május 29.

 

A pályázat benyújtásának helye, módja:

Postai úton, a pályázatnak Kisnémedi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2165 Kisnémedi, Fő út 5.), vagy

személyesen: Kisnémedi Községháza ügyfélszolgálatán történő leadással (2165 Kisnémedi, Fő út 5.)

A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati munkakör megnevezését: „bölcsőde intézményvezető”.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 16.

 

A pályázat elbírálásának módja:

 

A pályázatokat Kisnémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető Hegyi Ágnes jegyzőtől a 06/27/566-000-os telefonszámon, vagy személyesen Kisnémedi Önkormányzati Irodáján, 2165 Kisnémedi, Fő út 5.

A pályázati felhívás megjelenésének helye:

    Kisnémedi Község Önkormányzatának hirdetőtáblája

    Kisnémedi Község Önkormányzatának honlapja (www.kisnemedi.hu)

Kisnémedi Hírnök 2023. áprilisi és 2023. májusi száma

 

Álláspályázat Bölcsőde dajka

Kisnémedi Tulipán Bölcsöde         

Álláspályázat: bölcsődei dajka
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 29.

Kisnémedi Tulipán Bölcsöde  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet bölcsődei dajka munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2165 Kisnémedi Petőfi Sándor utca 30.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Bölcsődében vég-zendő technikai, takarítási feladatok ellátása, mosogatás. A kisgyermeknevelő munkájának segítése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
•    érettségi,
•    magyar állampolgárság
•    büntetlen előélet,
•    egészségügyi alkalmasság,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    középiskola/gimnázium,
•    szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
•    megbízhatóság,
•    csapatmunkára való képesség,
•    pontosság,,
•    gyermekszeretet,
•    önálló munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    fényképpel ellátott önéletrajz,
•    iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
•    90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány:
•    a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
•    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-zati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájá-rul,
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 29.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető Hegyi Ágnes jegyzőtől a 06/27/566-000-os telefonszámon, vagy személyesen Kisnémedi Önkormányzati Irodáján, 2165 Kisnémedi, Fő út 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak Kisnémedi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2165 Kisnémedi, Fő út 5.), vagy
•    
•    személyesen: Kisnémedi Községháza ügyfélszolgálatán történő leadással (2165 Kisnémedi, Fő út 5.)
•    
•    A pályázatokat kizárólag zárt borítékban lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati munkakör megnevezését: „bölcsődei dajka”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkező pályázatok alapján kiválasztás, majd szemé-lyes meghallgatás történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél meg a munkakör betölté-sére, a pályázó az eredményről írásban kap értesítést. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.kisnemedi.hu - 2023. április 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.kisnemedi.hu