Hírek

Elérhetőségek

Felhívás a lakóingatlanok előtti közterületek tisztántartásával és vízelvezetéssel kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezései szerint a tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.
 
Kérjük továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanok előtti közterületen túlnőtt fákat, bokrokat szíveskedjenek visszametszeni, különösen ott ahol azok az utak, útkereszteződések beláthatóságát akadályozzák.
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései szerint a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges belterületen a közút mellett, a közút területének határártól számított két méter távolságon belüli fa ültetéséhez. Fás szárú növény az említett területen csak engedély birtokában és oly módon telepíthető, hogy az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja.
Az esetleges kellemetlenségek és hatósági eljárások megelőzése érdekében kérjük, hogy fenti szabályokat szíveskedjenek betartani!

Valamint az elmúlt időszak esős időjárása miatt külön felhívjuk a lakosság figyelmét a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó  253/1997 számú kormányrendelet előírásaira:

Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés

47. § (1) *

(2) Közcsatorna hiányában kommunális szennyvíz külön jogszabályban foglaltak szerint elszikkasztható.

(3) Amennyiben nincs közműves szennyvízelvezetés és a (2) bekezdés szerinti elszikkasztás sem lehetséges, úgy abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására.

(4) A zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) csak végső megoldásként alkalmazható.

(5) Szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető. Csapadékvíz, talajvíz és kiemelt bányavíz - a vonatkozó hatósági előírások megtartásával - nyílt árokban is vezethető.

(6) A használaton kívül helyezett kútba hulladékot betölteni, szenny- és csapadékvizet bevezetni tilos.

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
Kérjük Önöket hogy fenti szabályokat szíveskedjenek betartani!