Hírek

Elérhetőségek

KINÉMEDI KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 11./2019. (X.13.) számú határozata

A Kisnémedi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200. §-a és a 307/N § -ában kapott felhatalmazás alapján a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a Pest Megyei Kisnémedi településen a képviselő-testület tagjainak választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő határozatot.

A Kisnémedi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a Pest megyei Kisnémedi településen a települési önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített Szavazóköri „Jegyzőkönyv a képviselő- testület tagjainak-választásáról” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:     593 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:    220 fő
Érvénytelen szavazólapok száma:             15 db
Érvényes szavazólapok száma:            205 db

Kisnémedi településen a 2019. évi képviselő- testület tagjai választás eredménye és a megválasztott települési önkormányzati képviselők:

Balog-Béki Márta Független JELÖLT
Misnyovszkiné Tóth Angéla Független JELÖLT
Patkósi Antal Független JELÖLT
Prekopa Zoltán János Független JELÖLT

A Kisnémedi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Kisnémedi Község Önkormányzat hirdetőtábláján, és a https://kisnemedi.asp.lgov.hu  megnevezésű honlapján.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Budapest, Városház utca 7.), de a Kisnémedi Helyi Választási Bizottságnál (2165 Kisnémedi, Fő utca 5., e-mail: jegyzo@kisnemedi.hu ), személyesen, levélben vagy elektronikus levélben előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2019. október 16. 16.00 óra) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. A határidő jogvesztő.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell:
-    a kérelemnek a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
-    a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
-    a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezési illetékmentes.

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a)    a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
b)    a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

 

INDOKLÁS

A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyv alapján az alábbiak szerint állapította meg az érvényes szavazólapok jelöltenkénti számát:

Balog-Béki Márta    Független JELÖLT…159.szavazat
Misnyovszkiné Tóth Angéla    Független JELÖLT…186.szavazat
Patkósi Antal    Független JELÖLT…176.szavazat
Prekopa Zoltán János    Független JELÖLT…161.szavazat

Az összesítést követően került megállapításra a települési önkormányzati képviselők választásának eredménye Kisnémedi településen.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 13. §-a szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
Az Övjt. 4. §-a alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. A helyi választási iroda vezetőjének határozata értelmében Kisnémedi településen a megválasztandó települési önkormányzati képviselők száma 4 fő.

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 28. melléklete állapítja meg.

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Kisnémedi településen a települési önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a képviselő- testület tagjainak-választásáról”” című jegyzőkönyvbe foglalt.

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A választási bizottság hatáskörét a 307/N § (1) bekezdése alapozta meg.  
A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, a 46. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, a 225. §- án, valamint a 307/P. § (2) c)pontján alapul.
Az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Kisnémedi, 2019. október 13.

                                Muka Károlyné
                               a Helyi Választási Bizottság Elnöke